Covid

Prohlášení o bezinfekčnosti COVIDJá, níže podepsaný/á _________________________, (jméno dítěte)

zastoupený/á (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):

__________________zákonným zástupcem

prohlašuji, že:

  • nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,
  • mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,
  • se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních dvou týdnech;
  • se zavazuji bezodkladně informovat členský klub změně výše uvedených prohlášení a podepsat nový formulář prohlášení o bezinfekčnosti.

Dále prohlašuji, že (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):

  • mi byla dne _____________ nařízena karanténa, která byla ukončena dne___________
  • jsem byl/a dne____________pozitivně diagnostikován s nemocí COVID-19 s tím,
  • že dne____________ bylo příslušným lékařem zjištěno, že jsem se uzdravil/a.

V__________________________ dne ___________

____________________________________

/ zákonný zástupce /